Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
rupa_27.jpg

Facebook Like Box

STATUT
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW I PRODUCENTÓW
PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH "POLSKA EKOLOGIA".

 

ROZDZIAŁ I
1. Nazwa, teren działania i siedziba.
1.1. Ogólnopolskie stowarzyszenie przetwórców i producentów produktów ekologicznych „Polska Ekologia” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem producentów żywności ekologicznej w Polsce.
1.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto RZESZÓW.
1.3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
1.4. Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji międzynarodowej na warunkach określonych w Rozdziale IV punkt 4.6.d.9 niniejszego Statutu.
1.5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
1.6. Nazwa i znaki Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
1.7. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20/89 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ II
2. Cele i sposoby ich realizacji
2.1. Celami Ogólnopolskie stowarzyszenie przetwórców i producentów produktów ekologicznych „Polska Ekologia” są:
a) ochrona praw i interesów producentów żywności ekologicznej,
b) reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej, samorządowej i podmiotami gospodarczymi,
c) promocja żywności ekologicznej
d) udrożnienie kanałów informacyjnych pomiędzy producentami i przetwórcami żywności ekologicznej
e) współdziałanie z odpowiednimi organami państwa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
f) działalność promocyjna na rzecz powstawania grup producenckich.
g) kształcenie w zakresie upraw, produkcji i przetwórstwa produktów ekologicznych, oraz produktów regionalnych i tradycyjnych
h) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie rolnictwa i produkcji ekologicznej,
i) współdziałanie z organami państwa i innymi organizacjami w zakresie propagowania rolnictwa ekologicznego, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, szkolenia w tym zakresie jego wpływu na ochronę środowiska oraz szeroko rozumiane zdrowie społeczeństwa
2.2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
a) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej,
samorządowej, instytucjami gospodarczymi i placówkami naukowymi, a w szczególności opiniowanie aktów normatywnych dotyczących żywności ekologicznej,b) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dotyczącej żywności
ekologicznej – jej cech żywieniowych, prozdrowotnych oraz sposobów i warunków przetwarzania, dystrybucji i magazynowania,
c) organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, giełd i targów żywności
ekologicznej w kraju i za granicą,
d) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji celów statutowych,
e) organizowanie bazy danych producentów i przetwórców żywności ekologicznej,
f) zbieranie informacji o producentach i przetwórcach żywności używających w nazwie firmy lub artykułów żywnościowych „BIO” lub „EKO”, a nie posiadających stosownych uprawnień potwierdzonych certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną,
g) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań lobbingowych na rzecz producentów żywności ekologicznej,
h) stwarzanie możliwości prawidłowego wykorzystania funduszy UE dla realizacji celów Stowarzyszenia,
i) występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą dotyczącą regulacji prawnych związanych z działalnością Stowarzyszenia,


ROZDZIAŁ III
3. Członkowie Stowarzyszenia
3.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych, prowadzący ekologiczną produkcję lub przetwórstwo żywności zgodnie z Rozporządzeniem Rady(WE)nr 834/2007 z dnia 28.czerwca 2007 i posiadający ważny certyfikat zgodności."
b) osoby prawne,
c) cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania,
d) obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy bez względu na miejsce
zamieszkania.
3.2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych określonych w punkcie 3.1. a,c,
b) członków wspierających określonych w punkcie 3.1.b,d,
c) członków honorowych. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla propagowania idei i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze Uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka Stowarzyszenia.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
3.4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje po:
a) pisemnym zgłoszeniu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,
b) skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny Stowarzyszenia
może skreślić z listy członka Stowarzyszenia, który naruszył interesy
Stowarzyszenia poprzez:1) nieprzestrzeganie prawa,
2) nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
3) zalega z opłatą składek członkowskich ponad 3 miesiące.
Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Główny w drodze
uchwały. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków.
c) śmierci członka lub utracie osobowości prawnej członka wspierającego.
3.5.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) formułowaniu i realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,
e) pierwszeństwa udziału we wszystkich działaniach statutowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
f) rekomendowania kandydatów w celu uzupełnienia składu władz
3.6. Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem prawa określonego w punkcie 3.5.b. Nie przysługuje im także głos stanowiący
3.7. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz zarządu,
b) czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich. Wyłączenie obowiązku określonego w punkcie 3.7. c dotyczy członka honorowego.


ROZDZIAŁ IV
4. Władze Stowarzyszenia
4.1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna.
4.2. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.
4.3. Uchwały dotyczące zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku nieuzyskania quorum w pierwszym terminie zebrania, ww. uchwały podejmowane są w II terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.
4.4. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne. Wybrani do poszczególnych organów władz są kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy kandydaci uzyskują równą ilość głosów, a liczebność organu jest określona statutem, przeprowadza się kolejną turę głosowania.4.5. W przypadku ustania członkostwa członka władz Stowarzyszenia z przyczyn określonych w rozdziale III pkt 3.4. lub w przypadku rezygnacji członka Stowarzyszenia z piastowania funkcji w Zarządzie Głównym, Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie Regionu uzupełnienia składu władz dokonuje w terminie do 2 miesięcy organ, którego członkowie ustąpili.
4.6. Walne Zebranie Członków:
a) Walne Zebranie Członków zwołuje w II kwartale każdego roku Zarząd Główny powiadamiając członków drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej za potwierdzeniem odbioru nie później niż 4 tygodnie przed terminem zebrania.Dla ważności Uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wymóg ten nie obowiązuje w II terminie Zebrania.
Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszy.
b)Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny
Stowarzyszenia na podstawie:
1)własnej uchwały,
2)uchwały Komisji Rewizyjnej,
3) pisemnego wniosku co najmniej 20% członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 6
tygodni, od dnia otrzymania uchwały lub wniosku o których mowa w pkt. 4.6 lit. b pkt 2
i 3. Nadzwyczajne Zebranie winno się odbyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia uchwały lub wniosku. O nadzwyczajnym zebraniu członków zawiadamia Biuro stowarzyszenia drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej za potwierdzeniem odbioru nie później niż na 10 dni przed terminem zebrania
c) Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego przez siebie regulaminu,
d) Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie rocznego budżetu i programu działania Stowarzyszenia,
4) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie im absolutorium,
5) uchwalanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich i trybu ich opłacania,
6) nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7) udzielanie zgody na poręczenie, gwarancje, zbycie lub obciążenie składników majątku trwałego,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie uchwały o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej.
e) W wypadku wystąpienia sytuacji : siła wyższa, epidemia, stan wyjątkowy ,itp uniemożliwiającej organizację walnego zebrania w II kwartale roku (vide pkt.4.6.a ) dopuszcza się zwołanie walnego zebrania w terminie późniejszym.4.7.

Komisja Rewizyjna:
a) w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków,
b) do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu statutowej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonej kontroli,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zgromadzeniu
Członków,
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na
zwyczajnym Walnym zebraniu Członków,
5) reprezentowanie Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego lub upoważnionego jej członka na posiedzeniach Zarządu Głównego bez głosu stanowiącego,
6) Komisja Rewizyjna może żądać wyjaśnień od Zarządu Głównego, od osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie lub świadczących usługi na jego rzecz.
4.8. Zarząd Główny:
a) Zarząd Główny jest władzą zarządzającą i wykonawczą Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny składa się z Prezesa i dwóch Członków Zarządu Głównego.
c) zadania Zarządu Głównego:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie pracą, sporządzanie budżetu i programu działania
Stowarzyszenia,
3) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
4.9. Zarządy Regionalne:
a) w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia w określonym regionie
przekroczy dziesięć Zarząd Główny na wniosek zainteresowanych
członków Stowarzyszenia może powołać uchwałą Zarząd Regionu,
b) granice regionu określa Zarząd Główny w uchwale,
c) Zarząd Regionu stanowi Przewodniczący Regionu wybierany na
pierwszym zebraniu członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów,
d) Zarząd Regionu nie posiada osobowości prawnej,
e) Regulamin działania Zarządu Regionu przedstawia Przewodniczący Regionu do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ V
5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
5.1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, prawa niematerialne i środki obrotowe.
5.2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z działalności gospodarczej
5.2.1. dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
5.2.2.Stowarzyszeniemoże prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.2 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
c. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –47.19.Z
d. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
e. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -77.11.Z
f. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z
g. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -77.39.Z
5.3. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5.3.1.Do zaciągania zobowiązań majątkowych stowarzyszenia do kwoty 200.000 zł uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5.3.2 W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 200.000 zł uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.


Stróże, 30.06.2020 r.

Nasi członkowie

BIOCERT

Polskie Towarzystwo Rybackie

BOŚ

ekogazeta_eu

Copyright © 2024 Copyright Polska Ekologia Rights Reserved.